Villkor för installation

Villkor för installation & Extra arbete vid installation

4. Installation
4.1 Eviq är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för elbilsladdare. Eviq har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Eviqs installations område. Om Eviq inte kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Eviq att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.

4.2 Samtliga tjänster avseende installation tillhandahålls i samarbete med Eviqs samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och, vid behov, svensk standard SS-EN 50110-1. Valet av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, tveka inte att kontakta oss på inf@eviq.se.

4.3 Vid beställning av installation levererar Eviq i enlighet med orderbekräftelsen som kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Eviq eller installatören efter utfört arbete.

4.4 Vid beställning av installation är det Kundens ansvar att säkerställa följande:
Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
Att platsen där laddutrustningen ska installeras är lämplig för installation av laddutrustningen. Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till platsen för installation av laddutrustningen.
Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Eviq enligt detta avtal) som är nödvändiga för installation av laddutrustningen, inklusive byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder. Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på personer eller annan egendom.

4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, besök gärna hemsida eller klicka här

4.6 Extra arbete vid installation
4.6.1 Eviq strävar efter att installationsprocessen skall vara så smidig och kostnadseffektiv som möjligt. Dock kan det ibland uppstå situationer där extra arbete krävs för att säkerställa en fackmannamässig installation. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, nödvändiga justeringar i elsystemet, strukturella ändringar på installationsplatsen eller andra oväntade tekniska utmaningar.

4.6.2 Om extra arbete bedöms nödvändigt av installatören, kommer kunden att informeras om de ytterligare kostnaderna och arbetet kommer endast att fortsätta efter kundens godkännande. Kostnaden för detta extra arbete kommer att faktureras enligt Eviqs aktuella prislista för installationsarbeten.

4.6.3 Om kunden väljer att inte godkänna de extra kostnaderna, har installatören rätt att avbryta installationen. I sådana fall kommer kunden att debiteras en avgift för bomkörning på 3000 kr samt eventuella andra kostnader som uppstår på grund av den avbrutna installationen, inklusive men inte begränsat till, förlorad ersättning för grön teknik.

4.6.4 Det är kundens ansvar att granska och förstå prislistan för extra tjänster innan installationen påbörjas. Denna information finns tillgänglig på vår webbplats

4.6.5 Som kund är du ansvarig för att säkerställa att du är berättigad till grönt teknik-avdrag. Om Skatteverket avslår ditt bidrag, förbehåller sig eviq.se rätten att debitera dig för hela kostnaden. Dessutom har eviq.se rätt att fakturera för eventuella extra kostnader som uppstår i samband med installationen.