Köpevillkor & Användarvillkor

Köpvillkor & Användarvillkor 

1. Parter
Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, därmed avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad "Kunden"), och Eviq Sweden AB, organisationsnummer 559154-2534, med adressen Roslagsgatan 34, 113 55 Stockholm (hädanefter kallat "Eviq"). Kunden och Eviq benämns i det följande gemensamt som "Parterna."

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Eviqs försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt "Laddutrustning") till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning ("installation").

2.2 Eviqs köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter att parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga, och det är kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Eviqs hemsida, www.eviq.se.

2.3 Alla priser för laddutrustning och installation framgår av Eviqs vid var tid gällande prislista, som är tillgänglig via www.eviq.se. Eviq reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Eviq strävar efter att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Eviq kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Eviq kan inte hållas ansvarig om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 Eviq tillhandahåller ett brett sortiment av elbilsladdare och tillbehör, inklusive laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar. En fullständig och uppdaterad lista över samtliga produkter som erbjuds finns tillgänglig på www.eviq.se.

3.2 Samtliga produkter som säljs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas för laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken laddutrustningen är utformad.

3.3 Om laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än den för vilken laddutrustningen är avsedd, är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på laddutrustningen och bilen.

4. installation
4.1 Eviq är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för elbilsladdare. Eviq har som ambition att på sikt kunna erbjuda installation till samtliga adresser i Sverige. För närvarande kan dock vissa adresser befinna sig utanför Eviqs installations område. Om Eviq inte kan tillhandahålla installation till din adress kommer en representant från Eviq att kontakta dig så snart som möjligt efter genomförd beställning.
4.2 Samtliga tjänster avseende installation tillhandahålls i samarbete med Eviqs samarbetspartners. Dessa installatörer är auktoriserade elinstallationsföretag som följer Elsäkerhetslagen 2016:732, är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och, vid behov, svensk standard SS-EN 50110-1. Valet av installatör beror bland annat på geografisk placering. För mer information, tveka inte att kontakta oss på inf@eviq.se.
4.3 Vid beställning av installation levererar Eviq i enlighet med orderbekräftelsen som kunden fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Eviq eller installatören efter utfört arbete.
4.4 Vid beställning av installation är det Kundens ansvar att säkerställa följande:
Att eventuella nödvändiga tillstånd från hyresvärd, markägare, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
Att platsen där laddutrustningen ska installeras är lämplig för installation av laddutrustningen.
Att installatören får nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till platsen för installation av laddutrustningen.
Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Eviq enligt detta avtal) som är nödvändiga för installation av laddutrustningen, inklusive byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder. Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på personer eller annan egendom.
4.5 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, besök gärna https://eviq.se/pages/installation

4.6 Extra arbete vid installation
4.6.1 Eviq strävar efter att installationsprocessen skall vara så smidig och kostnadseffektiv som möjligt. Dock kan det ibland uppstå situationer där extra arbete krävs för att säkerställa en fackmannamässig installation. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, nödvändiga justeringar i elsystemet, strukturella ändringar på installationsplatsen eller andra oväntade tekniska utmaningar.
4.6.2 Om extra arbete bedöms nödvändigt av installatören, kommer kunden att informeras om de ytterligare kostnaderna och arbetet kommer endast att fortsätta efter kundens godkännande. Kostnaden för detta extra arbete kommer att faktureras enligt Eviqs aktuella prislista för installationsarbeten.
4.6.3 Om kunden väljer att inte godkänna de extra kostnaderna, har installatören rätt att avbryta installationen. I sådana fall kommer kunden att debiteras en avgift för bomkörning samt eventuella andra kostnader som uppstår på grund av den avbrutna installationen, inklusive men inte begränsat till, förlorad ersättning för grön teknik.
4.6.4 Det är kundens ansvar att granska och förstå prislistan för extra tjänster innan installationen påbörjas. Denna information finns tillgänglig på vår webbplats

5. Beställning
5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Eviqs hemsida. När Eviq mottar kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till kunden via e-post. Orderbekräftelsen innehåller information om beställningen, inklusive produkter och priser.
5.2 Kunden ansvarar för att den information som anges vid beställning, inklusive namn, leveransadress och kontaktuppgifter, är korrekt och fullständig. Vid eventuella felaktigheter i informationen om beställning, vänligen kontakta Eviq omgående.
5.3 Kunden ger också fullmakt till Säljaren att ansöka om Grön Teknik åt Kundens vägnar till Skatteverket. Kunden ger eviQ rätt att ansöka om det baserat på den infon som förses vid ordertillfället (t.ex. personnummer, adress och fastighetsbeteckning). Vid tillfällen där Skatteverket kräver mer information kan kunden behöva förse Säljaren med kompletterande information där det ligger hos kunden att förse detta till eviQ för att eviQ ska kunna slutföra ärendet. I köp där Grön Teknik ingår förbehåller sig eviq.se rätten att debitera 100% av kostnaden ifall skatteverket nekar avdrag. eviq.se har även rätt att fakturera för extra kostnader som uppkommer i samband med installation.
5.4 Beställningen är bindande för kunden när kunden har mottagit orderbekräftelse från Eviq. Kunden har rätt att ångra sitt köp enligt gällande lagar och bestämmelser.

6. Betalning
6.1 Priset för laddutrustningen och eventuell installation framgår av orderbekräftelsen och är förfallen till betalning i enlighet med de betalningsalternativ som erbjuds av Eviq. Eviq förbehåller sig rätten att ändra priserna för laddutrustning och installation när som helst, men sådana ändringar påverkar inte priserna för redan genomförda beställningar.
6.2 Eviq erbjuder flera betalningsalternativ, inklusive betalning med kreditkort och faktura. Kundens betalning måste vara fullständig och godkänd innan laddutrustningen kan levereras eller installationen kan påbörjas.
6.3 Om kunden väljer att betala med faktura, måste fakturan betalas inom den angivna betalningsdagen. Vid försenad betalning kan Eviq debitera dröjsmålsränta och/eller påminnelseavgifter enligt gällande lagstiftning.
6.4 Alla betalningar hanteras säkert och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser om dataskydd.

7. Leverans och mottagande
7.1 Leverans av laddutrustning sker till den adress som anges av kunden vid beställning. Kunden är ansvarig för att ange korrekt leveransadress och kontaktinformation. Eviq ansvarar inte för förlorade eller fördröjda leveranser till följd av felaktig information från kunden.
7.2 Leveranstiden för laddutrustning kan variera beroende på produkt och tillgänglighet. Eviq strävar efter att leverera laddutrustning inom skälig tid, men kan inte garantera specifika leveransdatum.
7.3 Kunden är ansvarig för att mottaga och inspektera laddutrustningen vid leverans. Eventuella synliga transportskador eller brister i laddutrustningen ska omedelbart anmälas till Transportbolaget och Eviq. Kunden ansvarar för att följa de anvisningar som ges av transportbolaget i samband med hantering av reklamationer.
7.4 Om laddutrustningen inte kan levereras på grund av kunden, eller om kunden inte mottar laddutrustningen inom skälig tid efter att den har blivit tillgänglig för leverans, är kunden fortfarande skyldig att betala det avtalade priset för laddutrustningen. Eviq kan också ta ut eventuella extra kostnader för återleverans eller lagring av laddutrustningen.

8. Ångerrätt
8.1 Kunden har rätt att ångra sitt köp av laddutrustning enligt gällande konsumentlagstiftning. Ångerfristen är normalt 14 dagar från det att kunden har tagit emot laddutrustningen. Om kunden vill utnyttja ångerrätten måste kunden meddela detta till Eviq inom ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa från den dag då kunden tog emot laddutrustningen.
8.2 Om kunden ångrar sitt köp, måste kunden returnera laddutrustningen i samma skick och kvantitet som när den mottogs, inklusive originalförpackning och tillbehör. Kunden ansvarar för kostnaden för returfrakt och för att laddutrustningen returneras på ett säkert sätt. Eviq har rätt att göra avdrag från återbetalningen om laddutrustningen har förvärrats på grund av att kunden har hanterat den på ett sätt som inte var nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.
8.3 Ångerrätten gäller inte för installationstjänster eftersom dessa tjänster normalt utförs omedelbart efter beställning och utförande påbörjades.

9. Garanti
9.1 Eviq erbjuder garantier för laddutrustning enligt gällande lagar och bestämmelser. Garantiperioden och villkoren för garantin framgår av garantibeviset som medföljer laddutrustningen. Kunden ombeds att läsa igenom garantibeviset noggrant.
9.2 Garantin täcker endast fel och brister som uppstår under normal användning av laddutrustningen. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckor, felaktig installation eller reparation utförd av andra än auktoriserade reparatörer.
9.3 Om kunden upptäcker fel eller brister i laddutrustningen under garantiperioden, måste kunden omedelbart meddela Eviq och följa Eviqs instruktioner för att få garanti, reparation eller utbyte.
9.4 Eviq kommer att göra sitt bästa för att reparera eller ersätta defekt laddutrustning inom rimlig tid. Om reparation eller ersättning inte är möjlig, kan Eviq välja att återbetala kundens köpeskilling för laddutrustningen.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Eviq ansvarar inte för indirekta eller följdskador som uppstår som ett resultat av användningen av laddutrustningen eller installationen. Eviqs totala ansvar gentemot kunden kommer inte att överstiga det belopp som kunden har betalat för laddutrustningen och installationen.
10.2 Eviq ansvarar inte för skador som uppstår till följd av Kunden eller tredje parts felaktiga hantering, användning eller underlåtenhet att följa laddutrustningens bruksanvisningar eller Eviqs anvisningar.
10.3 Kunden ansvarar för att följa alla gällande lagar och bestämmelser i samband med användningen av laddutrustningen, inklusive lagar och bestämmelser som rör elektrisk säkerhet och installation.
10.4 Eviq friskriver sig från allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av avbrott i tillhandahållandet av laddutrustningen eller installationen, inklusive förluster av data eller förlust av intäkter.

11. Tvistlösning
11.1 Om det uppstår tvister mellan kunden och Eviq i samband med dessa villkor eller köpet av laddutrustning och installation, ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom förhandlingar.
11.2 Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, ska tvisten avgöras av behörig domstol enligt svensk lag.

12. Övrigt
12.1 Eviq förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar i förväg, och ändringarna kommer inte att påverka redan genomförda beställningar.
12.2 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig eller inte kan verkställas av någon anledning, påverkar det inte giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser.
12.3 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan kunden och Eviq avseende köpet av laddutrustning och installation och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, mellan parterna.
12.4 Kunden samtycker till att Eviq behandlar kundens personuppgifter i enlighet med Eviqs integritetspolicy.
12.5 Kontaktuppgifter för Eviq finns på Eviqs webbplats och i orderbekräftelsen.